NEWS & EVENT UPDATE

No Gift Policy

บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด ร่วมรณรงค์งดรับและงดให้ของขวัญตามเทศกาลต่าง ๆ ตามนโยบาย No Gift Policy เพื่อลดโอกาสของการให้และรับสินบน พร้อมทั้งประกาศให้สาธารณชนร่วมรับทราบนโยบาย

ทั้งนี้ บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และร่วมอยู่ในเครือข่ายธุรกิจสะอาดของประเทศไทย

BACK